REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti DOMAX Česko s.r.o., se sídlem Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 01989405, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57049 (dále jen společnost DOMAX Česko s.r.o.), pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetových stránkách https://www.febe.store

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tímto reklamačním řádem se řídí postup při uplatňování práv z vadného plnění z kupní smlouvy (dále jen „reklamace“) uzavřené mezi společností DOMAX Česko s.r.o., jakožto prodávajícím, a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetových stránkách https://www.febe.store (dále jen „e-shop“). V otázkách neupravených tímto reklamačním řádem se postup při uplatňování odpovědnosti řídí obecně platnými předpisy České republiky.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tj. především, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, že se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Reklamační řád se nepoužije a prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena ujednána v kupní smlouvě, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, vyplývá-li vada z povahy zboží, neodpovídá za vadu způsobenou kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením a za vady vzniklé v důsledku vnějších okolností, na které prodávající neměl vliv.
 4. Kupující také nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 5. Právo uplatnit odpovědnost za vady zaniká uplynutím lhůty 24 měsíců od převzetí zboží.

2. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci pouze prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře, který je umístěn na internetových stránkách prodejce, a to prostřednictvím zaslání formuláře e-mailem na adresu eshop@febe.store s ohledem na sortiment prodávaného zboží a způsob jeho expedice.
 2. Kupující je povinen uplatnit právo z odpovědnosti za vady a oznámit prodávajícímu vadu neprodleně poté co vadu zjistil, a to ve lhůtě do tří dnů od převzetí zboží, pokud se jedná o vadu zjevnou, a ve lhůtě do tří dnů od okamžiku, kdy se vada projevila, jedná-li se o vadu skrytou či jinou vadu, kterou nebylo možné zjistit při převzetí věci. Pozdější uplatnění reklamace může mít za následek zamítnutí nároku na uplatnění odpovědnosti za vady zboží a současně kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 3. V případě, že zboží vykazuje vady již při doručení přepravcem, a to zejména když má poškozený obal nebo je zjevné mechanické poškození zásilky, je kupující oprávněn zboží od přepravce nepřevzít a o důvodech odmítnutí převzetí je povinen sepsat s dopravcem protokol. Protokol o nepřevzetí slouží, mimo jiné, jako doklad pro případné vrácení již zaplacené kupní ceny.
 4. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že je osobou, jíž svědčí právo zboží reklamovat a datum koupě zboží. A to především dokladem o koupi, záručním listem či případně jiným způsob nevyvolávajícím pochybnost o tom, že zboží zakoupil skutečně on.
 5. Reklamace se uplatňuje doručením prodávajícímu sepsaného reklamačního protokolu (umístěného na internetových stránkách e-shopu), jehož součástí musí být sdělení informací o zakoupeném zboží dle předchozího bodu, vytýkané vadě zboží, v čem vada spočívá, jak se vada projevuje a sdělení kupujícího, jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit. Pokud si způsob vyřízení reklamace kupující nezvolí, má stejná práva jako v případě vady, která není podstatným porušením smlouvy. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí reklamaci.
 6. V případě uplatnění reklamace kupujícím, zašle kupující vadné zboží na adresu prodávajícího DOMAX SK, s.r.o., se sídlem Nádražná 329, 015 01 Rajec, Slovenská republika.

3. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 2. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů uvedených v ust. § 2110 OZ.
 6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 7. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4. LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 3. Kupující nemá právo v průběhu reklamace měnit jím zvolený způsob vyřízení reklamace.

5. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

 1. V případě, že reklamace bude ze strany kupujícího neoprávněná, je kupující povinen nést veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vyřízením reklamace.
 2. Za neoprávněnou reklamaci se považuje především reklamace takové vady, která má původ v jednání kupujícího či vady, na jejímž vzniku se prodávající nepodílel, vady, jež vznikla okolností nezávislou na prodávajícím nebo vady spočívající v běžném opotřebení zboží, jakož i vady mající původ v charakteru zboží.

Formulář pro odstoupení

REKLAMAČNÍ Protokol