Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti DOMAX Česko s.r.o., se sídlem Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 01989405, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57049, (v obchodních podmínkách dále jen společnost DOMAX Česko s.r.o.) pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetových stránkách https://www.febe.store.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti DOMAX Česko s.r.o. (dále jen „prodávající“) jsou upraveny v souladu s ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen“OZ“) právní vztahy, tj. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností DOMAX Česko s.r.o., jakožto prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetových stránkách https://www.febe.store (dále jen „e-shop“).
 2. Fyzickou osobou – spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je starší 18 let. Obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy, které prodávající uzavírá s podnikatelem, tj. s právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení kupní smlouvy sjednaná odchylně od těchto obchodních podmínek mají v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ před zněním obchodních podmínek přednost. Ustanovení obsažená v obchodních podmínkách tvoří nedílnou součást smlouvy. Vzhledem k sortimentu nabízeného zboží v e-shopu mohou s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu pouze osoby starší 18 let. Prodávající je oprávněn nejpozději při předání zboží zkontrolovat skutečný věk kupujícího, a to ověřením z dokladu s aktuální fotografií kupujícího. V případě, že kupující nebude starší 18 let, případně odmítne prodávajícímu umožnit ověření věku, kupní smlouva se od počátku ruší.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

 1. Předmětem kupní smlouvy je dodání  produktů z nabídky prodávajícího, jakož i ostatní nabídky zboží a služeb, uvedených a specifikovaných v nabídce e-shopu včetně jejich všech příloh kupujícímu staršímu 18 let, za podmínek stanovených kupní smlouvou a obchodními podmínkami.
 2. Objednávku zboží činí kupující prostřednictvím e-shopu. Návrhem na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na internetové stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího sdělenou v objednávce.
 3. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě zákonných důvodů nebo po předchozí domluvě s prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku či její část zrušit v případě, že zboží již není k dispozici, jeho cena se podstatně změnila nebo dodání zboží nebude možné z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího. Zaplatil-li kupující za zrušenou objednávku již kupní cenu nebo její část, bude mu tato vrácena v zaplacené výši.
 4. Prodávající umožní kupujícímu před samotným odesláním objednávky překontrolovat či měnit všechny údaje obsažené v objednávce, které kupující učinil. Objednávka je učiněna a odeslána prodávajícímu kliknutím na pole „odeslat objednávku“. Veškeré informace uvedené kupujícím v objednávce se považují za správné. Potvrzení o doručení objednávky zašle elektronickou formou prodávající kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
 5. Na veškeré dárkové zboží, které je v objednávce poskytováno zdarma se užijí obecně platné právní předpisy a nelze tak na toto zboží použít žádná ustanovení o ochraně spotřebitele. Darovací smlouva je v tomto případě uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v zákonem poskytnuté 14ti-denní lhůtě, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za zboží uvedené na stránkách e-shopu je včetně DPH a představuje platnou kupní cenu zboží pro účely uzavření kupní smlouvy v daný moment. Součástí uvedené ceny zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li dále stanoveno jinak, kupní cenou se rozumí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, které jsou uvedeny na stránkách e-shopu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou platné a závazné v okamžiku odeslání objednávky. Na již objednané zboží změna ceny v e-shopu nemá vliv.
 3. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží dobírkou, bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží, pokud toto umožňuje dopravce, bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet, to vše dle aktuálních podmínek uvedených na internetových stránkách e-shopu. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Prodávající vystaví, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy, ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a vydání zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popřípadě dodá jako součást balíku při doručení zboží.
 5. Zaplacením celé výše kupní ceny přechází vlastnictví zboží na kupujícího. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti týkající se vadného plnění ze strany prodávající se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména úpravou v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tj. především, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, že se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části, součásti nebo příslušenství zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu části, součásti nebo příslušenství. Není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu části má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu části, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit část, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Ustanovení uvedená tomto bodu obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím e-shopu, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, pak ode dne převzetí zboží a jde li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách e-shopu, jež tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Po přijetí formulářového odstoupení prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v elektronické podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat i na adresu DOMAX SK, s.r.o., se sídlem Nádražná 329, 015 01 Rajec, Slovenská republika. Tato adresa se použije i pro případ vrácení zboží dle bodu. II. článku 5 obchodních podmínek.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to zasláním na bankovní účet kupujícího uvedený ve formulářovém odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst snížení hodnoty vráceného zboží na kupní cenu, jež má být vrácena.
 6. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 OZ, zejména od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodání produktů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu či o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6. PŘEPRAVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající přepraví a dodá zboží kupujícímu prostřednictvím zvoleného přepravce nabízeného na stránkách e-shopu. Vymíní-li si kupující jiný způsob dopravy zboží a prodávající bude toho přání akceptovat, není cena za tento způsob přepravy součástí kupní ceny a kupující je povinen tento způsob přepravy uhradit v plné výši, kupující také nese v tomto případě riziko přepravy.
 2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. Prodávající není povinen případnou změnu dodacího místa akceptovat. Je-li nutné doručovat kupujícímu opakovaně, z důvodů spočívajících na straně kupujícího, je tento povinen hradit zvýšené náklady na opakovanou přepravu zboží.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalů přepravovaného zboží. V případě, že obal bude poškozen a bude zjevné, že mohlo dojít či došlo k poškození či neoprávněnému vniknutí do zásilky, není kupující povinen zboží od přepravce převzít. V takovém případě sepíše kupující s přepravcem písemný záznam s popisem poškození zásilky a je-li to možné, pořídí fotodokumentaci vypovídající o rozsahu poškození.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY

 1. Případné stížnosti a spory vzniklé z kupní smlouvy řeší prodávající prostřednictvím e-mailové adresy eshop@febe.store, nebo na telefonním čísle uvedeném v kontaktech prodávajícího na stránkách e-shopu.
 2. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího do doby jeho písemného vyjádření, že s tímto zpracováním nesouhlasí. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, pro vymáhání práv z kupní smlouvy, k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. V dalším prodejce odkazuje na povinně zveřejňované informace dle nařízení GDPR a zásady ochrany osobních údajů, které jsou umístěné na stránkách e-shopu.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, je-li to nezbytné pro řádné plnění z kupní smlouvy. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé kupní smlouvy budou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu. Prodávající je povinen je zpřístupnit kupujícímu na základě jeho písemné žádosti. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Domnívá-li se kupující, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, a to na prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách e-shopu.

9. COOKIES

 1. Kupující bere na vědomí, že internetové stránky, jejichž prostřednictvím je provozován e-shop prodávajícího, obsahují tzv. cookies. Prodávající používá takové nástroje, které znemožňují dostat se do vašich zařízení pomocí virů cookie nebo jiného nežádoucího softwaru nebo škodlivého softwaru.
 2. Prodávající používá dva typy souborů cookies, a to takové, které jsou uloženy v zařízení a zůstanou tam, dokud se nezastaví relace prohlížeče. Uložené informace budou poté trvale odstraněny z paměti přístroje. Mechanismus cookie relace neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z vašeho zařízení, a dále takové, které jsou uloženy v přístroji a zůstanou tam, dokud je nevymažete. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení neodstraní soubory typu cookies ze zařízení. Mechanismus trvalých souborů cookie neumožňuje stahovat žádné osobní údaje ani žádné důvěrné informace z Vašeho zařízení.
 3. Cookies třetích stran jsou používány především pro tyto účely: konfiguraci online obchodu, předložení certifikátu shody, vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, určení profilu zákazníka s cílem zobrazovat mu přizpůsobené materiály v reklamních sítích pomocí nástroje inzerce online Google AdSense, určení profilu zákazníka tak, aby mu v reklamní síti zobrazoval přizpůsobené materiály pomocí online reklamního nástroje Google Adwords, popularizovat online obchod prostřednictvím sociální sítě Facebook.com, popularizovat online obchod pomocí sociální sítě Instagram.com.
 4. Ochrana osobních údajů používaných souborů cookies třetích stran je umístěná na stránkách:
  http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci, 
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
  https://www.facebook.com/help/cookies
  https://help.instagram.com/155833707900388
 5. Soubory cookie mohou používat reklamní sítě, zejména síť Google, k zobrazení reklam přizpůsobených vašim preferencím. Za tímto účelem lze zachovat informace o tom, jak se pohybujete v síti nebo když používáte webovou stránku. Chcete-li zobrazit a upravit informace o vašich preferencích shromážděných v reklamní síti Google, můžete použít nástroj, který naleznete na stránce https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby můžete nastavení cookie změnit sami a kdykoli zadáním podmínek pro jejich ukládání a přístup k vašemu zařízení prostřednictvím souborů cookies. Tato nastavení lze změnit tak, aby zablokovala automatické zacházení s cookies ve vašem nastavení prohlížeče, nebo aby o nich informovala pokaždé, když umístíte do svého zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies naleznete v nastavení vašeho softwaru.

10. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 1. E-shop prodávajícího provozovaný na internetových stránkách https://www.febe.store podléhá právní úpravě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě podle zvolené platební metody a způsobu přepravy kupujícím.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek, jakož i z jednání směřující k uzavření kupní smlouvy, se řídí českým právem, a to bez ohledu na možný mezinárodní prvek. V případě sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím jsou k řešení příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Ukáže-li se, že některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek je neplatné nebo se neplatným stane, nemá tato neplatnost za následek zánik kupní smlouvy či obchodních podmínek a nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Na místo neplatného ustanovení nastoupí ustanovení nové, které nejvíce odpovídá charakteru a smyslu neplatného ustanovení.
 3. Ve věcech týkajících se vad dodaného zboží a reklamace má reklamační řád, umístěný na internetových stránkách e-shopu přednost před ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem jejich vyvěšení na stránkách e-shopu prodávajícího ve znění a k datu odeslání objednávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit znění obchodních podmínek bez předchozího upozornění.